Statut stowarzyszenie i regulamin połowów

Status stowarzyszenia „Złota rybka”

Regulamin połowów

Statut Stowarzyszenia „Złota Rybka”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

art. 1

 1. „Złota Rybka”, zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, działających na rzecz organizowania i propagowania amatorskiego wędkarstwa oraz ochrony przyrody.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U z 2001r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.
 4. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną
 5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

art. 2.

 1. Stowarzyszenie działa na terenie miasta Katowice.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.

Rozdział II

Cel stowarzyszenia

art. 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie odpowiednich warunków do amatorskiego uprawiania wędkarstwa, działanie na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym ochrony i racjonalnego użytkowania wód.
 2. Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana ochrona przyrody.

art. 4

Celami stowarzyszenia są również:

 1. Prowadzenie działań służących prawidłowemu utrzymaniu terenów dzierżawionego stawu,
 2. Organizowanie zawodów wędkarskich,
 3. Prowadzenie działalności informacyjnej popularyzującej amatorskie uprawianie wędkarstwa
 4. Prowadzenie działań wspierających ochronę środowiska, w tym prawidłowe użytkowanie wód.

art. 5

 1. Do zapewnienia środków na realizację swoich celów statutowych stowarzyszenie będzie pobierało składki od swoich członków i darowizny od członków wspierających oraz innych osób fizycznych lub prawnych.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia

art. 6

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków rzeczywistych i wspierających.
 2. Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia, jeżeli złożyła deklarację w stowarzyszeniu.
 3. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz każda osoba prawna, która zadeklaruje wolę wspierania stowarzyszenia w określonej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem formie.
 4. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje z chwilą skreślenia z listy członków stowarzyszenia w przypadkach:
 5. a) rezygnacji z członkostwa,
 6. b) nieutrzymywania więzi ze stowarzyszeniem przez okres dłuższy niż 1 rok,
 7. c) wykluczenia ze stowarzyszenia
 8. d) śmierci członka stowarzyszenia.
 9. Wykluczenie ze stowarzyszenia następuje na skutek:
 10. a) naruszenia postanowień statutu,
 11. b) działania na szkodę stowarzyszenia
 12. c) nieopłacania składek członkowskich.

art. 7

 1. Wszelkie decyzje w sprawach członkowskich podejmuje Zarząd, a odwołania rozpatruje Walne Zebranie.
 2. Odwołanie od decyzji Zarządu wnieść należy w terminie 14-dniowym od dnia ogłoszenia decyzji, a gdy ogłoszenia nie było – od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Zarządu stowarzyszenia. Celem rozpatrzenia odwołania Zarząd zwołuje Walne Zebranie, wyznaczając je na dzień przypadający nie później niż 6 tygodni od dnia otrzymania odwołania.

art. 8

 1. Członek stowarzyszenia ma prawo do:
 2. a) występowania z inicjatywami, wnioskami i postulatami we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działalności stowarzyszenia,
 3. b) otrzymywania wsparcia i pomocy stowarzyszenia w swej działalności,
 4. c) korzystania z obiektów i urządzeń stowarzyszenia.
 5. Członek rzeczywisty ma ponadto czynne i bierne prawo wyborcze.
 6. Członek rzeczywisty stowarzyszenia ma obowiązek:
 7. a) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia,
 8. b) regularnego opłacania składek członkowskich.
 9. Członek wspierający stowarzyszenie nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego; może jednak brać udział we władzach stowarzyszenia występując z głosem doradczym. Obowiązkiem członka wspierającego jest udzielanie stowarzyszeniu zadeklarowanego przez siebie wsparcia. Do członka wspierającego stowarzyszenia stosuje się art. 8 ust. 3 pkt a) statutu.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

art. 9

Organami stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia składający się z 4 członków,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składająca się z 3 członków.

Rozdział V

Walne Zebranie Członków

art. 10

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 3. a) uchwalanie i zmienianie statutu stowarzyszenia,
 4. b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia,
 5. c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, udzielanie na tej podstawie członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium,
 6. d) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. e) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczenia majątku stowarzyszenia,
 8. f) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

3.Walne Zebranie stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej nie rzadziej niż raz w roku.  O terminie zwołania Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia listownie, ustnie, drogą telefoniczną lub mailową, nie później niż 2 tygodnie przed dniem Walnego Zebrania.

Rozdział VI

Zarząd

art. 11

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i gospodarza, kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia i reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd zapewnia realizacje celów stowarzyszenia poprzez podejmowanie czynności i decyzji nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Stowarzyszenia, w tym:
 3. a) ustala bieżący program działania stowarzyszenia,
 4. b) przygotowuje i zwołuje Walne Zebranie stowarzyszenia,
 5. c) decyduje w sprawach członkowskich,
 6. d) zarządza majątkiem stowarzyszenia.
 7. Prezes, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu stowarzyszenia, oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Walne zebranie w wyborach jawnych bezwzględną większością głosów.

Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

art. 12

 1. Komisja Rewizyjna stowarzyszenia czuwa nad zgodnością działania stowarzyszenia ze Statutem stowarzyszenia i przepisami prawa.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

art. 13

Kadencja władz stowarzyszenia trwa cztery lata.

art. 14

W przypadku zmniejszenia liczby członków wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających.

Rozdział VIII

Zasady podejmowania uchwał

art. 15

 1. Zebrania Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 1/4 członków rzeczywistych.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjnej są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 2 członków Komisji.
 3. Zebrania Zarządu stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu członków Zarządu.
 4. Jeżeli w pierwszym terminie Walne Zebranie Stowarzyszenia nie jest prawomocne, przewodniczący zarządza rozpoczęcie zebrania w drugim terminie, wyznaczając je na dzień przypadający w ciągu dwóch tygodni od dnia pierwszego terminu
 5. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych, ale tylko w sprawach, dla rozpatrzenia których zostało zwołane w zapowiadanym programie zebrania.

art. 16

 1. Uchwały organów stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że głosujący uchwalą tajność głosowania. Zdanie pierwsze nie uchybia przepisom statutu przewidującym inną niż zwykła większość głosów.
 2. Uchwały w sprawach zmian statutu stowarzyszenia, wykluczenia ze stowarzyszenia oraz wotum nieufności dla członka władz stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów.

Rozdział IX

Fundusze, majątek, gospodarka

art. 17

 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze:
 2. a) składek członkowskich,
 3. b) darowizn i dotacji.
 4. Majątek stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków stowarzyszenia.
 5. W przypadku rozwiązania stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia.

art. 18

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu stowarzyszenia składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub jego zastępca.
 2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

art. 19

Stowarzyszenie może ulec likwidacji uchwałą powziętą przez Walne Zebranie Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów przy uczestnictwie przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych. Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu stowarzyszenia chyba, że uchwała Walnego zebrania stanowi inaczej.

art. 20

W sprawach dotyczących działalności stowarzyszenia nieuregulowanych statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia, decyzje wydaje Zarząd stowarzyszenia kierując się przepisami prawa i przyjętymi zasadami.

Rozdział XI

Przepisy przejściowe

art. 21

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.